About us

Join us FREE!

Last updated: Oct 13, 2021

connectclue-linkedin-share

Chatrapati 🙏🙏🚩🚩🚩

Blog

All > History > Others

views: 7

छत्रपती शिवाजी महाराज सुरतवर चालून येणार आहेत या भीतीने गुजरातचा सुभेदार बहादुरखान हा आपल्या सैन्यासह एप्रिल १६७० पासून सुरतमध्ये तळ देऊन होता पण महाराजांनी यावेळी सुरतवर आक्रमण केले नाही. याचदरम्यान राजपुत्र मुअज्जम आणि दिलेरखान यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाले आणि बहादुरखानास सुरत सोडावे लागले याचाच फायदा घेत महाराजांनी सूरतेवर ऑक्टोंबर १६७० मध्ये दुसर्यांदा आक्रमण करायचे ठरवले आणि याची वार्ता इंग्रज, फ्रेंच, डच व्यापारी लोकांना समजले होती या लोकांनी आपल्या वखारीतील सर्व माल सुरतपासून दहाबारा मैलावर स्वाली नावाच्या बेटावर भरून ठेवला. या मोहिमेसाठी महाराजांनी दहा हजार घोडेस्वार आणि पायदळ आपल्याबरोबर घेतले होते. महाराज कल्याणवरून आणि ३ ऑक्टोंबर १६७० रोजी सुरत शहराच्या तटबंदीपाशी आले. यावेळी शहराच्या तटबंदीच्या रक्षणासाठी अवघे ३०० मोगल सैन्य होते. मराठ्यांनी शहराचा ताबा घेतला आणि मोठ्या मोठ्या सावकारांच्या वाड्यावर छापा टाकण्यास सुरूवात केली. या छाप्यात मराठ्यांना या वाड्यात प्रचंड खजिने मिळाले. सोने-चांदी, मौल्यवान थाल्या, हिरे, अनेक मौल्यवान सामान भेटले. मराठ्यांनी सलग तीन दिवस अनेक ठिकाणी छापे टाकले आणि यात त्यांनी जवळपास ६६ लाखांची संपत्ती स्वराज्यात सामील केली. इतक्यात महाराजांना बुर्हाणपूरवरून मोगल सैन्य सुरत शहराच्या रक्षणास येत आहे ही वार्ता समजली त्यावरून महाराजांनी आपल्या सैन्यासह सर्व संपत्तीसह स्वराज्याकड़े कुच केले..

छत्रपती शिवाजी महाराज सुरतेवर दुसर्यांदा आक्रमण करण्यासाठी सुरत शहरात दाखल झालेली इतिहासात नोंद असलेली तारीख आहे ३ ऑक्टोंबर १६७०

#शिवदिनविशेष
#सुरत_बेसुरतLogin for enhanced experience

connectclue-tick Create and manage your profile

connectclue-tick Refer an author and get bonus Learn more

connectclue-tick Publish any lost and found belongings

connectclue-tick Connect with the authors & add your review comments

connectclue-tick Join us for Free to advertise for your business or Contact-us for more details

connectclue-tick Join us for Free to publish your own blogs, articles or tutorials and get your Benefits

connectclue-login

Trending authors

Back to top